Aykon Pazarlama

Türkçeİngilizce

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

AYKON TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA DAĞITIM MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AYKON Tüketim Malları Pazarlama Dağıtım Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır ve iş bu metin ile Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Arşivlenmesi Politikasını oluşturmaktadır.

1. Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Şirket tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Alınması, İşlenmesi, Korunması, Arşivlenmesi ve Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

AYKON Tüketim Malları Pazarlama Dağıtım Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde mevcut yasal mevzuatta belirtilen veri toplama amaçları dışında kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

3. Veri Sorumlusu ve Temsilci
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirket, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydı gerçekleştirilerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olunacağı beyan edilmektedir.

4. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz
Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, dağıtım, pazarlama ve pazar araştırması yapmak sözleşmenin ifası kapsamında talepleri karşılamak, satış sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek, İletişim talebini yerine getirmek, denetim, muhasebe ve finans yükümlülüklerini yerine getirmek, mutabakatlar yapmak amaçlarıyla veri işleyen danışmanlarımız, çağrı merkezlerimiz veya internet sayfalarımız tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Müşterilerine, iş ortaklarına Şirketimiz iş ilişkisi içinde bulunduğu tüm iş ortakları, bayi(TAPDK’lı) ve müşterilerine iş yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında tarafımıza bildirilen telefon ve iletişim adreslerine SMS, E-Posta ile hesap mutabakatları, bilgilendirme mesajları gönderebilecek, müşteriler kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabileceği, şirketimiz nezdindeki cari hesaplarını görebileceği ve BA-BS hesap mutabakatları yapabileceği şirket internet sitesi üzerindeki linkten işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.
İş bu paragraf altında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler asgari aşağıdaki verileri kapsamaktadır.

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Müşteri İşlem Bilgileri (vergi levhası, TAPDK belgesi, v.d.) her türlü sözleşmeden kaynaklı, ticari varlığını sürdürmeye ve hizmet gerekliliklerini yerine getirmeye dayalı kanun hükümlerini yerine getirmek maksadıyla kişisel, kurumsal veriler ayrıca veri sahiplerinden istenebilecektir. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini iş bu verilerini şirketle paylaşması ile kabul ve beyan etmiş sayılır.

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu'nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 4. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 5. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.
 9. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;
 10. İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
 11. Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 12. Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 13. Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 14. Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 15. Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 16. Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 17. Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 18. Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 19. Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 20. Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 21. Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimizle paylaşılan kişisel verileriniz; Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve Şirketimizle iş ilişkisi, ticari ilişki içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz ve ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, satış, pazarlama, dağıtım, tahsilat, muhasebe, denetim ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla (internet sitesi, çağrı merkezi, muhasebe birimi, satış müdürleri/danışmanları ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek, sizlere daha kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Politika ve Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusu ve KVK Başvuru Formu
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazetenin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği;

 1. Başvuru Usulü
  1. İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
  2. Başvuruda;
   1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
   2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
   3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
   4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
   5. Talep konusu, bulunması zorunludur.
  3. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
  4. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
  5. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 2. Başvuruya Cevap
  1. Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
  2. Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  3. Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  4. Cevap yazısı;
   1. Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,
   2. Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,
   3. Talep konusunu,
   4. Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içerir.
  5. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  6. İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
 3. Ücret
  1. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Verilerinizin Korunmasıyla ilgili haklarınızı kullanmak için “KVK Başvuru Formu”nu Sitemiz içinde bulunan linkten indirebilir, yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
[email protected] adresindeki “KVK Başvuru Formu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İvedikköy Mahallesi 1566. Cadde No:8 Yenimahalle/Ankara adresine noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

9. Çerez Politikası
Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.

 1. Çerez Politikası’nın Amacı; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan "Çerezler" ile tarayıcının "Yerel Depolama" alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan "Yerel Depolama" için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da benzeri gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz.

 1. Web Sitesinde Çerez Kullanımından Kaçınma Hakkı: Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
 2. Çerez kullanımını devre dışı bırakma: Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da, Çerezler genellikle "İletişim", “Bilgi Formu" menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının "Yardım" menüsüne bakın.

Şirket KVK Kanununda olabilecek değişiklik ve güncellemeleri Şirket KVK Politikasında yapma hakkını saklı tutar.

AYKON Tüketim Malları Pazarlama Dağıtım Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İvedikköy mahallesi 1566. Cadde No:8 Yenimahalle/Ankara
Veri Sorumlusu e-posta : [email protected]
Tel.: (0312) 334 06 40- (0312) 397 39 99

KVK BAŞVURU FORMUAYDINLATMA METNİ

 
#
Tamam