Aykon Pazarlama

Türkçeİngilizce

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AYKON Tüketim Malları Pazarlama Dağıtım Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm Çalışan Adaylarımız, Çalışanlarımız, Hissedarlarımız, Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumlar ve Çalışanları, Grup Şirketleri ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişilere ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir.

Bu kapsamda, Şirket KVKK’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, verileri toplama aşamasında veri sahiplerini bilgilendirmekte, çalışanlarına veri koruma konusunda eğitimler vermekte, gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmakta, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, dağıtım, pazarlama ve pazar araştırması yapmak sözleşmenin ifası kapsamında talepleri karşılamak, satış sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek, İletişim talebini yerine getirmek, denetim, muhasebe ve finans yükümlülüklerini yerine getirmek, mutabakatlar yapmak amaçlarıyla veri işleyen danışmanlarımız, çağrı merkezlerimiz veya internet sayfalarımız tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Müşterilerine, iş ortaklarına Şirketimiz iş ilişkisi içinde bulunduğu tüm iş ortakları, bayi(TAPDK’lı) ve müşterilerine iş yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında tarafımıza bildirilen telefon ve iletişim adreslerine SMS, E-Posta ile hesap mutabakatları, bilgilendirme mesajları gönderebilecek, müşteriler kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabileceği, şirketimiz nezdindeki cari hesaplarını görebileceği ve BA-BS hesap mutabakatları yapabileceği şirket internet sitesi üzerindeki linkten işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.
İş bu paragraf altında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler asgari aşağıdaki verileri kapsamaktadır.

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgileri (vergi levhası, TAPDK belgesi, v.d.) her türlü sözleşmeden kaynaklı , ticari varlığını sürdürmeye ve hizmet gerekliliklerini yerine getirmeye dayalı kanun hükümlerini yerine getirmek maksadıyla kişisel, kurumsal veriler ayrıca veri sahiplerinden istenebilecektir. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini iş bu verilerini şirketle paylaşması ile kabul ve beyan etmiş sayılır.

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu'nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizle paylaşılan kişisel verileriniz; Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve Şirketimizle iş ilişkisi, ticari ilişki içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz ve ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, satış, pazarlama, dağıtım, tahsilat, muhasebe, denetim ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusu ve KVK Başvuru Formu

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazetenin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği;

 1. Başvuru Usulü
  1. İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
  2. Başvuruda;
   1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
   2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
   3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
   4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
   5. Talep konusu, bulunması zorunludur.
  3. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
  4. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
  5. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 2. Başvuruya Cevap
  1. Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
  2. Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  3. Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  4. Cevap yazısı;
   1. Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,
   2. Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,
   3. Talep konusunu,
   4. Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içerir.
  5. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  6. İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
  7. Ücret
   1. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
   2. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Verilerinizin Korunmasıyla ilgili haklarınızı kullanmak için “KVK Başvuru Formu”nu Sitemiz içinde bulunan linkten indirebilir, yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması-Aydınlatma Metni kısmındaki “KVK BAŞVURU FORMU İNDİR” formu indirip formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını AYKON Tüketim Malları Pazarlama Dağıtım Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. İvedikköy Mahallesi 1566. Cadde No:8 Yenimahalle/Ankara adresine, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

AYKON Tüketim Malları Pazarlama Dağıtım Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İvedikköy Mahallesi 1566. Cadde No:8 Yenimahalle/Ankara
Veri Sorumlusu e-posta : [email protected]
Tel.: (0312) 334 06 40- (0312) 397 39 99

 
#
Tamam